京东彩票合法吗
二十四史 | 四庫全書 | 古今圖書集成 | 歷史人物 | 說文解字 | 成語詞典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三經索引 | 字體轉換器 | 篆書識別 | 近義反義詞 | 對聯大全 | 家譜族譜查詢 | 哈佛古籍

首頁 | 國學書庫 | 影印古籍 | 詩詞寶典 | 精選 | 漢語字典 | 漢語詞典 | 部件查字 | 書法字典 | 甲骨文 | 解密 | 歷史人物 | 歷史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 軟件下載

歷史 | 四庫全書 | 全文檢索 | 古籍書目 | 正史 | 成語詞典 | 康熙字典 | 說文解字 | 字形演變 | 金 文 | 年號 | 歷史地名 | 歷史事件 | 官職 | 知識 | 中醫中藥 | 留言反饋

首頁 > 漢語字典 >

漢語字典

 【拼音檢字】 【部首檢字

部件查字

難檢字
【史上最強】可查20萬字,33大工具書一網打盡。不會打的字用【部件查字】,也可下載【漢字寶典
拼音檢字
Aaaianangao
Bbabaibanbangbaobeibenbengbibianbiaobiebinbingbobu
Ccacaicancangcaoceceicencengchachaichanchangchaochechenchengchichongchouchuchuachuaichuanchuangchuichunchuocicongcoucucuancuicuncuo
Ddadaidandangdaodedeidengdidiadiandiaodiedingdiudongdoududuanduidunduo
Eeeienenger
Ffafanfangfeifenfengfiaofofoufu
Ggagaiganganggaogegeigengenggonggouguguaguaiguanguangguigunguo
Hhahaihanhanghaoheheihenhenghmhnghonghouhuhuahuaihuanhuanghuihunhuo
Jjijiajianjiangjiaojiejinjingjiongjiujujuanjuejun
Kkakaikankangkaokekenkengkongkoukukuakuaikuankuangkuikunkuo
Llalailanlanglaoleleilenglilialianliangliaolielinlingliulongloululuanlüelunluo
Mmmamaimanmangmaomemeimenmengmimianmiaomieminmingmiumomoumu
Nnnanainannangnaoneneinennengngninianniangniaonieninningniunongnoununuannüenunnuo
Ooou
Ppapaipanpangpaopeipenpengpipianpiaopiepinpingpopoupu
Qqiqiaqianqiangqiaoqieqinqingqiongqiuququanquequn
Rranrangraorerenrengrirongroururuanruirunruo
Ssasaisansangsaosesensengshashaishanshangshaoshesheishenshengshishoushushuashuaishuanshuangshuishunshuosisongsoususuansuisunsuo
Ttataitantangtaotetengtitiantiaotietingtongtoututuantuituntuo
Wwawaiwanwangweiwenwengwowu
Xxixiaxianxiangxiaoxiexinxingxiongxiuxuxuanxuexun
Yyayaiyanyangyaoyeyiyinyingyoyongyouyuyuanyueyun
Zzazaizanzangzaozezeizenzengzhazhaizhanzhangzhaozhezheizhenzhengzhizhongzhouzhuzhuazhuaizhuanzhuangzhuizhunzhuozizongzouzuzuanzuizunzuo
部首檢字
1丿
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11鹿
12
13
14

國學迷 昭代名人尺牘二十四卷 劉河間醫學六書八種 從政遺規二卷 測繪海圖全法八卷附一卷 體用十章 胡氏書畫攷三種八卷 十粒金丹二本 忠孝錄 蘭臺軌範八卷 春秋經傳集解三十卷春秋年表一卷春秋名號歸一圖二卷附考證 [乾隆]元和郡縣補志九卷 勸學篇二卷 史鑑撮要四卷 秋曹木鐸一卷 今文偶鈔一卷 問鸝山館詩鈔 萬壽仙書四卷 啟蒙對話便讀三字錦二卷 鳴原堂論文二卷 石鼓文釋存一卷補注一卷 [咸豐]重修梓潼縣志六卷 欽定吏部銓選則例二十四卷 十七史商榷一百卷 逰歷芻言二卷 四禮翼一卷 曾文正公大事記四卷 詩雋類函一百五十卷 先正讀書訣一卷 紅樹山房試帖二卷 晉書地理志新補正五卷 山中集目錄 點勘記二卷附省堂筆記一卷 經圖彚攷三卷 通父詩存四卷 劍南詩鈔不分卷 延壽集四卷 汪氏說鈴一卷 周禮質疑五卷 劉子政集一卷 文章緣起一卷 南豐集□□卷 春秋左傳五十卷 柏巖奏稿二卷 盛世鴻圖二卷二十出 草字彙不分卷 大清宣統航海通書不分卷 禁煙進行文字錄 戴東原集十二卷 句注山房集二十卷 [乾隆]吳江縣志五十八卷首一卷 醉盫叢草 [嘉慶]成都縣志六卷首一卷 盤山志十卷首一卷補遺四卷 讀律瑣言三十卷 [乾隆]崇明縣志十六卷首一卷 小安樂窩文集四卷 溯園文集四卷 古文眉詮七十九卷 舊五代史一百五十卷目錄二卷 山谷詩內集注二十卷外集注十七卷外集補四卷別集注二卷 東窻集,忠惠集,松隱集,建康集,簡齋集 北山集,杉溪居士集,筠谿集 華陽集,忠穆集,紫微集 苕溪集,東牟集,相山集,三餘集 大隱集,龜谿集,栟櫚集,默成文集,鄱陽集,韋齋集,韋齋集_玉瀾集,澹齋集,陵陽集,灊山集 雲溪集,盧溪文集,屏山集,北海集 鴻慶居士集,內簡尺牘,崧菴集,豫章文集,藏海居士集 和靖集,王著作集,郴江百詠,雙溪集,少陽集,歐陽修撰集,東溪集,岳武穆遺文,茶山集,雪溪集,蘆川歸來集,東萊詩集 澹菴文集,五峰集,斐然集,大隱居士詩集,浮山集 北山集,橫浦集,湖山集,文定集,縉雲文集 嵩山集,默堂集,知稼翁集,唯室集,漢濱集 香溪集,鄭忠肅奏議遺集,雲莊集,竹軒雜著,拙齋文集,於湖集 太倉稊米集,夾漈遺稿,鄮峰真隱漫錄 海陵集,燕堂詩稿,竹洲集,高峰文集,羅鄂州小集,艾軒集 晦庵集1 晦庵集2 晦庵集3 晦庵集4,晦庵集續集,晦庵集別集 文忠集1 文忠集2 文忠集3,雪山集,梁谿遺稿,方舟集,網山集 東萊集,止齋集 格齋四六,梅溪集,香山集,蒙隱集,宮教集 倪石陵書,樂軒集,定庵類稿,澹軒集,攻媿集1 攻媿集2 尊白堂集,東塘集,涉齋集,義豐集,蠹齋鉛刀編 乾道稿,乾道稿_淳熙稿,乾道稿_淳泉稿,雙溪類稿,止堂集 緣督集,象山集,象山集_象山語錄,慈湖遺書 絜齋集,雲莊集,舒文靖集,定齋集 九華集,野處類藁,盤洲文集 應齋雜著,蕓庵類藁,浪語集,石湖詩集 誠齋集1 誠齋集2 劍南詩稾1 劍南詩稾2,渭南文集,渭南文集_放翁逸稿,放翁詩選 金陵百詠,頤菴居士集,水心集,南湖集 南澗甲乙稿,自鳴集,客亭類稿,石屏詩集,蓮峰集 江湖長翁集,燭湖集,燭湖集_附編 昌谷集,省齋集,南軒集 勉齋集,北溪大全集,北溪大全集外集 山房集,山房集_山房後藁,橘山四六,竹齋詩集,後樂集 華亭百詠,梅山續藁,菊磵集,性善堂稿,漫塘集 克齋集,芳蘭軒集,二薇亭詩集,西巖集,清苑齋詩集,瓜廬集,洺水集,龍川集 龍洲集,鶴山集1 鶴山集2 西山文集 方泉詩集,東山詩選,白石道人詩集,野谷詩稿,平齋集,蒙齋集,康範詩集,清獻集 鶴林集,東澗集,方是閒居士小稿,翠微南征錄,浣川集,漁墅類稿,安晚堂集,滄洲塵缶編 四六標準 篔窻集,友林乙稿,方壺存稿,鐵菴集,壺山四六,默齋遺稿,履齋遺稿,臞軒集,東野農歌集,敝帚藁畧,清正存稿 寒松閣集,滄浪集,泠然齋詩集,可齋雜藁,可齋雜藁_續藁 後村集,澗泉集 矩山存稿,雪窻集,文溪集,庸齋集,彞齋文編,張氏拙軒集,玉楮集,靈巖集,楳埜集 恥堂存稿,秋崖集,蕓隱橫舟稿,蕓隱橫舟稿_蕓隱勌游稿,蒙川遺稿,雪磯叢稿 北磵集,西塍集,梅屋集,孝詩,字溪集,勿齋集,巽齋文集 雪坡集,文山集,文信國集杜詩,疊山集 本堂集,端平詩雋,竹溪鬳齋十一藁續集 魯齋集,潛山集,須溪集,須溪四景詩集,葦航漫遊稿,蘭臯集,雲泉詩,嘉禾百詠,柳塘外集 碧梧玩芳集,四明文獻集,覆瓿集,閬風集,北遊集,秋堂集,蛟峰文集,秋聲集 牟氏陵陽集,湖山類稿,湖山類稿_水雲集,晞髮集,晞髮集_晞髮遺集,晞髮集_天地間集,晞髮集_西臺慟哭記註,晞髮集_冬青樹引註,潛齋集,潛齋集_鐵牛翁遺稿,梅巖文集,四如集,霽山文集,勿軒集,古梅遺稿 佩韋齋集,廬山集,廬山集_英溪集,西湖百詠,則堂集,富山遺稿,真山民集,百正集,月洞吟,伯牙琴,存雅堂遺稿,吾汶藁,在軒集,紫巖詩選,九華詩集,寧極齋稿,寧極齋稿_慎獨叟遺稿,自堂存藁,仁山文集,心泉學詩稿 拙軒集,滏水集,滹南集,莊靖集 遺山集,湛然居士集,藏春集,淮陽集 陵川集,歸田類稿,白雲集 稼村類藁,桐江續集,野趣有聲畫,月屋漫稿 剡源文集,剩語,養蒙文集,牆東類稿 青山集,桂隱文集,桂隱文集_桂隱詩集,水雲村,巴西集,屏巖小稿,玉鬥山人集,谷響集,竹素山房詩集 紫山大全集,松鄉集,松雪齋集 吳文正集 金淵集,山村遺集,湛淵集,牧潛集,小亨集,還山遺稿,魯齋遺書,靜修集,青崖集 養吾齋集,存悔齋稿,雙溪醉隱集,東庵集,白雲集,畏齋集,默庵集,雲峰集 秋澗集1 秋澗集2,牧庵集 雪樓集,曹文貞公詩集,芳谷集,陳剛中詩集,秋巖詩集,玉井樵唱,蘭軒集 清容居士集 此山詩集,霞外詩集,申齋集,西巖集,蒲室集 弁山小隱吟錄,續軒渠集,定宇集,艮齋詩集,知非堂稿,雲林集,梅花字字香 中庵集,文忠集,靜春堂詩集,惟實集,勤齋集,石田文集,榘菴集 道園學古錄,道園遺稿 楊仲宏集,範德機詩集,文安集,翠寒集,檜亭集,伊濱集 淵穎集,文獻集 圭齋文集,待制集,所安遺集,閑居叢稿 至正集,至正集_元史本傳,圭塘小藁 禮部集,積齋集,燕石集,秋聲集,雁門集,杏庭摘稾 安雅堂集,傅與礪詩文集,傅與礪詩文集_詩集,傅與礪詩文集_文集,瓢泉吟稿,筠軒集,俟菴集 滋溪文稿,青陽集,鯨背吟集,經濟文集,近光集,近光集_扈從集,純白齋類稿,圭峯集 蛻菴集,五峰集,野處集,夢觀集,金臺集,子淵詩集,午溪集,葯房樵唱,栲栳山人詩集,梅花道人遺墨,玩齋集 羽庭集,不繫舟漁集,居竹軒詩集,句曲外史集,僑吳集,詠物詩,鹿皮子集,林外野言,傲軒吟稿 師山集,師山集_師山遺文,友石山人遺稿,聞過齋集,學言詩稿,北郭集,北郭集_述古齋集,玉笥集,青村遺稿,鶴年詩集,貞素齋集,一山文集,江月松風集 龜巢稿,石初集,山窻餘稿,梧溪集 吾吾類稿,樵雲獨唱,桐山老農集,靜思集,九靈山房集,灤京雜詠,雲陽集 南湖集,佩玉齋類藁,玉山璞稿,清閟閣全集,麟原文集,來鶴亭集,雲松巢集,環谷集 性情集,花谿集,樗隱集,東山存稿,東維子集 鐵崖古樂府,復古詩集,麗則遺音,夷白齋稿,庸菴集,可閒老人集,石門集,玉笥集 明太祖文集,文憲集1 文憲集2,宋景濂未刻集 誠意伯文集,鳳池吟稿,陶學士集,西隱集 王忠文集,翠屏集,說學齋稿,雲林集,白雲集 林登州集,槎翁詩集,東皋錄,覆瓿集,柘軒集 白雲稿,密菴集,清江詩集,清江詩集_清江文集,蘇平仲文集 胡仲子集,始豐稿,王常宗集,白石山房逸藁,滄螺集,臨安集,尚絅齋集,趙考古文集,劉彥昺集,藍山集,藍澗集 大全集,鳧藻集,眉菴集,靜菴集,北郭集 鳴盛集,白雲樵唱集,草澤狂歌,半軒集,西菴集,南邨詩集,望雲集,蚓竅集,西郊笑端集 草閣詩集,草閣詩集_草閣文集,草閣詩集_筠谷詩集,樗菴類藁,春草齋集,春草齋集_詩集,春草齋集_文集,耕學齋詩集,可傳集,強齋集,海桑集,畦樂詩集 竹齋集,獨醉亭集,海叟集,榮進集,梁園寓稿,自怡集,斗南老人集,希澹園詩集,鵞湖集 滎陽外史集,繼志齋集,全室外集 中丞集,遜志齋集,貞白遺稿,靜學文集 芻蕘集,巽隱集,易齋集,野古集,峴泉集,唐愚士詩,文毅集 虛舟集,王舍人詩集,泊菴集,毅齋集,頤庵文選,青城山人集 東里集1 東里集2 文敏集,省愆集,忠靖集,金文靖集 抑菴文集1 抑菴文集2,運甓漫稿,梧岡集,古廉文集 曹月川集,敬軒文集,兩谿文集 忠肅集,蘭庭集,古穰集 武功集,倪文僖集,襄毅文集 陳白沙集,類博稿,竹巖集,平橋藁 彭惠安集,清風亭稿,方洲集 重編瓊臺藁,謙齋文錄
特別致謝 | 收藏本站 | 歡迎投稿 | 意見建議 | | 作文范文
Copyright © 國學大師 古典圖書集成 All Rights Reserved.
免責聲明:本站非營利性站點,以方便網友為主,僅供學習。
內容由熱心網友提供和網上收集,不保留版權。若侵犯了您的權益,來信即刪。[email protected]

滬ICP備15009860號
京东彩票合法吗 6场半全场 601288股票 五分彩 北单 辽宁快乐12 黑龙江6+1 p3开机号 中国期货配资网 融正配资 黑龙江36选7 pk10牛牛 什么叫年线 皇冠比分网 黑龙江11选5 吉林快三 东南配资